VoorwaardenHondenuitlaat Monique                                                                            
Monique Bouhuizen
Zambezilaan 25
2622 DR  Delft
Info@hondenuitlaat-monique.nl
Tel: 06-115 114 47
                       

Algemene voorwaarden hondenuitlaat Monique.                


Artikel 1 - Definities


1.1        Opdrachtnemer; medewerker c.q. eigenaar van hondenuitlaat Monique gevestigd te Delft;
1.2        Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);
1.3        Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en);
Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 - Algemeen


2.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;
2.2        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Delft onder nummer 27327648;
2.3        Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;
2.4 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee;


Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1        De hond(en) worden op afgesproken tijden opgehaald en thuisgebracht door opdrachtnemer;
3.2        Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);
3.3        Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten;
3.4        Opdrachtnemer wandelt gemiddeld één uur met de hond(en);
3.5        Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om;
3.6        Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken;
3.7        Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de hond(en) een penning met naam en telefoonnummer van opdrachtnemer draagt;
3.8        Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens zeer slechte weersomstandigheden, ten gevolge van sneeuw en/of gladheid,
of extreme warmte of ziekte af te zien van de opdracht. In geval van extreme warmte zullen de honden vroeg opgehaald worden en streven
we ernaar om ze rond het middag uur weer thuis te hebben.
De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan opdrachtgever zodra sprake is van een dergelijke omstandigheden;
3.9        Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties
minimaal 1 maand vooraf mede te delen aan opdrachtgever;
Opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van
               mening is dat deze problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede
gestelde, honden of personen. Indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt, die de hond(en)
ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond(en) te weigeren.
Indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, behoudt
                                                       
                       opdrachtnemer zich het recht de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;

De opdrachtnemer heeft het recht om honden zonodig tijdens vervoer en/of de wandeling te muilkorven;
Opdrachtnemer verklaart bij verkrijging van de huissleutel deze alleen te gebruiken voor
het volgens afspraak ophalen en terugbrengen van de hond.


Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever                                        

4.1        Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond zijn jaarlijkse enting en-of tittering krijgt;
4.2        Opdrachtgever is W.A. verzekerd waarbij de hond mee verzekerd is;
4.3        Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevinden;
4.4        Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht.
Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;
Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;
Indien men niet langer, in mindere mate of voor onbepaalde tijd niet meer van de diensten van de opdrachtnemer gebruik wil maken,
dient dit minimaal 2 weken van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de opdrachtnemer.
De opdrachtgever dient de vakanties uiterlijk twee weken van te voren door te geven aan de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer behoudt het recht voor te laat afgezegde dagen volledig in rekening te brengen;
4.8          Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk ingediend te worden met inachtneming van 1 maand opzeg termijn.

Artikel 5 - Aansprakelijkheidstelling

5.1        Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en).
Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is,
worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende honden gedeeld;
5.2        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de hond(en), al dan niet opgelopen tijdens het vervoer en/of wandeling;
5.3        Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer
aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;
5.4        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond;
5.5        Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen,
zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;
5.6        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren
van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid;
5.7        Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes,
verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

Artikel 6 - Betalingen


6.1        De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van vooruitbetaling contant of achterafbetaling door middel van een factuur;
6.2            De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk één werkdag voor het uitlaten
van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht;
6.3         De hond dient op het afgesproken adres en op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, tenzij anders afgesproken.
Indien de hond dan niet aanwezig is, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht;
6.4        Indien de betaling achterwege blijft volgt een ingebrekestelling vermeerderd met 25,00 euro administratiekosten;
6.5        Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke
ingang beëindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden;
6.6        Prijswijzigingen; de prijzen zullen jaarlijks geïndexeerd worden, prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 7 – Privacy beleid(AVG)

Wij hechten grote waarde aan je privacy.
Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld.
Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regels die van toepassing zijn.
Op verzoek kun je inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kun je deze door ons laten wijzigen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als je bij ons klant bent, hebben wij diverse gegevens van je nodig om je tot dienst te kunnen zijn.

Algemene gegevens:
Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats,
die je invult op  het overeenkomstformulier.

Uw emailadres:
Je emailadres gebruiken wij om een nieuwsbrief te sturen en aanpassingen in bv.
Oze voorwaarden kenbaar te maken..

Uw telefoonnummer:
Mochten er problemen ontstaan,
dan kunnen wij snel contact met je opnemen om de problemen te verhelpen.
Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
Je gegevens zijn veilig bij ons!
Wij verkopen je gegevens niet.
Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen
Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Je gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen.
Bevoegde medewerkers zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens
en hebben een geheimhoudingsplicht.

Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid kun je altijd contact met ons opnemen.
info@hondenuitlaat-monique.nl  o.v.v. de tekst Privacy.Indentiteit:

                 Hondenuitlaat Monique
                 Monique Bouhuizen
                 Zambezilaan 25
                 2622 DR Delft
                 Tel: 06-115 114 47
                 info@hondenuitlaat-monique.nl
                 KvK: 643 882 39
                 Btw. Nr.: NL002018710B74
                 Rabobank: NL97RABO 0307 5289 52